CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Y Cynllun

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Ar 16 Gorffennaf 2014, ar ran Llywodraeth Cymru, fe wnaeth Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, gyhoeddi’r Cynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

Yn ei rhagair i’r Cynllun, mae’n dweud:

 

“Mae system drafnidiaeth sy’n darparu mynediad da at swyddi a gwasanaethau ac sy’n gwella cystadleurwydd economaidd ein gwlad yn hollbwysig i Gymru.

 

Am flynyddoedd lawer, mae tagfeydd traffig wedi bod yn ffaith bywyd i’r rheiny sy’n defnyddio Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae amserau siwrneiau annibynadwy yn effeithio ar allu pobl i fanteisio ar gyfleoedd swyddi ac yn rhwystro buddsoddi gan fusnesau gwerth uchel. Mae tagfeydd trafnidiaeth yn effeithio ar ein hamgylchedd a’n cymunedau lleol. Gyda lefelau traffig yn cynyddu, disgwylir y bydd y problemau hyn yn gwaethygu.

 

I fynd i’r afael â hyn, rydym wedi nodi’r angen am welliannau sylweddol i’r rhwydwaith rhwng Magwyr a Chas-bach. Gan weithio gyda chymunedau lleol, rydym wedi gwneud gwaith helaeth ac ymgynghori wrth ddatblygu’r Cynllun drafft. Rhoddodd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Medi a Rhagfyr 2013 gyfle i bawb ddweud eu dweud.

 

Gan ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn, rydym wedi penderfynu mabwysiadu’r Cynllun hwn, sy’n cynnwys:

 

• Rhan newydd o draffordd yn cael ei hadeiladu rhwng Cyffyrdd 23 a 29 i’r de o Gasnewydd; ochr yn ochr â

• Mesurau ategol, i gynnwys:

- Newid dosbarth yr M4 bresennol rhwng Magwyr a Chas-bach;

- Cyswllt rhwng yr M4/M48/B4245;

- Darparu seilwaith sy’n ystyriol o feicwyr; a

- Darparu seilwaith sy’n ystyriol o gerddwyr.

 

Mae’r Cynllun yn ceisio gwella hygyrchedd ar gyfer pobl, nwyddau a gwasanaethau Cymreig i farchnadoedd rhyngwladol trwy ddatrys capasiti a chydnerthedd ar y prif borth i Dde Cymru, sef corridor yr M4.

 

Mae’r Cynllun hwn yn rhan hanfodol o’n gweledigaeth ar gyfer system drafnidiaeth integredig effeithlon yn Ne Cymru. Yn gyfochrog â’r Cynllun, mae Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen â Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r Metro’n ceisio gwella hygyrchedd i safleoedd cyflogaeth lleol, adnoddau addysgol a gwasanaethau o fewn y Rhanbarth ac mae’n ategu’r Cynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.”

Y Cynllun (Saesneg)

Y Cynllun (Cymraeg)

Mae’r diagram uchod yn dangos y modd y byddai’r Llwybr Du (prif elfen y Cynllun) yn croesi Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau) Gwastadeddau Gwent ac Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Wysg.

 

Mae proses yr AAS wedi dangos y byddai’r Cynllun drafft, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2013, yn cael llai o effeithiau negyddol ar yr amgylchedd drwy hyrwyddo gwelliannau yn ansawdd yr aer am gyfnod hwy, osgoi safle tirlenwi mawr ac wedi’i leoli ymhellach i ffwrdd oddi wrth yr ardal breswyl yn Nyffryn a Phont Gludo restredig Gradd 1 Casnewydd; gan hefyd fodloni amcanion y Cynllun yn fwy cadarnhaol na’r Dewisiadau Amgen Rhesymol eraill. Fe wnaeth y broses hon, a’r gwaith o baratoi’r ‘Cynllun’, ystyried barnau ymgyngoreion, gan gynnwys dewisiadau amgen a gyflwynwyd, a chasgliadau’r asesiadau cysylltiedig.

 

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn dangos:

 

• Mai’r Llwybr Du sy’n denu’r rhan fwyaf o’r sylwadau sy’n cefnogi, tra bod y Llwybr Coch (‘Dewis Amgen Rhesymol’) yn denu mwy o sylwadau sy’n gwrthwynebu na’r rhai eraill;

• Bod y rhan fwyaf o ymatebwyr yn dweud eu bod yn ffafrio’r Llwybr Du dros y ddau ddewis amgen rhesymol a’r senario Gwneud Cyn Lleied â Phosibl; a

• Bod mwy o ymatebwyr yn mynegi gwrthwynebiad na chefnogaeth i bob opsiwn, ond mae’n bwysig nodi y gallai’r niferoedd a adroddwyd fod wedi’u dylanwadu gan ymatebion a gyflwynwyd o ganlyniad i fentrau grwpiau â buddiant.

 

Awgrymwyd amryw o ddewisiadau amgen yn ystod yr ymgynghoriad, gan gynnwys ‘Llwybr Glas’ a oedd yn cyfuno gwelliannau i Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol Casnewydd yr A48 a’r Ffordd Fynediad i’r Gwaith Dur yr A4810. Mae’r dewis amgen hwn wedi’i hyrwyddo gan amryw o grwpiau â buddiant. Mae dewisiadau amgen a awgrymwyd wedi’u hasesu fel rahn o’r broses ymgynghori. Canlyniad yr arfarniad o’r dewisiadau amgen yw nad yw’r un ohonynt, gan gynnwys y ‘Llwybr Glas’, yn ‘Ddewis Amgen Rhesymol’ i’r Cynllun drafft.

 

Yn unol â’r Gweithdrefnau Ôl-fabwysiadu a amlinellir yn Rheoliad 16 yn Rhan 4 o’r Rheoliadau AAS, cyhoeddir y canlynol ar y wefan hon:

 

• Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd - Y Cynllun; a

• Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd - Y Cynllun - Datganiad Ôl-fabwysiadu yr Asesiad Amgylcheddol Strategol.

 

Mae dogfennau eraill Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd sydd wedi llywio’r broses benderfynu yn cynnwys:

 

• Y Cynllun - Adroddiad Cyfranogiad yr Ymgynghoriad;

• Y Cynllun - Arfarniad Strategol o’r Dewisiadau Amgen a Ystyriwyd yn ystod yr Ymgynghoriad;

• Y Cynllun - Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb;

• Y Cynllun - Asesiad o’r Effaith ar Iechyd;

• y Cynllun drafft – Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Strategol;

• Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Amgylcheddol;

• Ystyriaeth o’r opsiynau mewn perthynas â’r Rheoliadau Cynefinoedd; ac

• Adroddiad Cam 1 (Lefel Strategaeth) Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG).

 

Mae’r dogfennau sy’n ategu’r Cynllun ar gael i’w lawrlwytho gan ddefnyddio’r dolenni isod:

 

Y CYNLLUN AR GYFER CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Saesneg  Cymraeg

 

Mae’r Cynllun yn cyflwyno strategaeth fabwysiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â phroblemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

ADRODDIAD CYFRANOGIAD YR YMGYNGHORIAD  Saesneg

ATODIADAU I ADRODDIAD CYFRANOGIAD YR YMGYNGHORIAD  Saesneg

(A CHRYNODEB GWEITHREDOL CYMRAEG)  Cymraeg

 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canlyniadau’r Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft a gweithgareddau ymgysylltu cysylltiedig, a lywiodd proses benderfynu Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun drafft yn unol â Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 2004 (SI 2004 Rhif 1656) (“y Rheoliadau AAS”), a daeth i ben ar 16 Rhagfyr 2013.

 

YMATEBION I’R YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN DRAFFT CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD  Saesneg

 

ADRODDIAD AMGYLCHEDDOL AAS Saesneg A DATGANIAD AAS Saesneg

(A CHRYNODEBAU ANNHECHNEGOL) Saesneg Cymraeg a Chymraeg  Saesneg Cymraeg a Chymraeg

 

Mae’r AAS yn broses sy’n darparu ar gyfer lefel amddiffyn uchel o ran yr amgylchedd, drwy sicrhau integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i’r broses paratoi cynlluniau a rhaglenni, ac i gyfrannu at hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac amddiffyn yr amgylchedd.

 

Roedd yr Adroddiad Amgylcheddol AAS yn ffurfio rhan o’r Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft ac mae’r sylwadau a ddaeth i law wedi’u hystyried yn y Datganiad AAS.

 

ADRODDIAD YR ASESIAD O’R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB  Saesneg

(A CHRYNODEB GWEITHREDOL ANNHECHNEGOL CYMRAEG)  Cymraeg

 

Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswyddau penodol a chyffredinol mewn perthynas â chydraddoldeb a hawliau dynol, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Deddf Hawliau Dynol 1998. Roedd Adroddiad yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ffurfio rhan o’r Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft ac mae wedi’i ddiweddaru i ystyried sylwadau a dderbyniwyd gan adran Dyfodol Tecach Llywodraeth Cymru ac Uned Cymorth Cydraddoldeb Adran yr Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth ac eraill. Hefyd, mae’n ystyried y data ar gydraddoldeb a gasglwyd fel rhan o’r Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft.

 

ADRODDIAD YR ASESIAD O’R EFFAITH AR IECHYD Saesneg

(A CHRYNODEB GWEITHREDOL ANNHECHNEGOL CYMRAEG) Cymraeg

 

Dywed WelTAG fod Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn ofyniad gorfodol mewn arfarniad o drafnidiaeth. Mae Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn broses sy’n ystyried sut y gellir effeithio ar iechyd a lles poblogaeth gan weithred arfaethedig, boed yn bolisi, rhaglen, cynllun neu newid i drefn neu gyflwyniad gwasanaeth cyhoeddus penodol. Roedd Adroddiad Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn ffurfio rhan o’r Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft ac mae wedi’i ddiweddaru i ystyried sylwadau a dderbyniwyd gan Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru ac eraill.

 

ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD STRATEGOL Saesneg

(A CHRYNODEB GWEITHREDOL ANNHECHNEGOL CYMRAEG) Cymraeg

 

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn ofyniad cyfreithiol o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (92/43/EEC) ar gyfer rhai cynlluniau a rhaglenni. Yng Nghymru a Lloegr, gweithredir hyn drwy’r Rheoliadau Cynefinoedd. Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn broses sy’n ystyried yr effeithiau posibl y gallai cynlluniau a rhaglenni eu cael ar Safleoedd Ewropeaidd.

 

Roedd Ystyriaeth o’r Cynllun drafft gan roi Sylw i’r Rheoliadau Cynefinoedd yn ffurfio rhan o’r

Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft ac mae sylwadau a dderbyniwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac eraill wedi’u hystyried i baratoi’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn.

 

ARFARNIAD STRATEGOL O DDEWISIADAU AMGEN A YSTYRIWYD YN YSTOD YR YMGYNGHORIAD  Saesneg

 

Ystyriwyd dau Ddewis Amgen Rhesymol fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Cynllun drafft, tra bod dewisiadau amgen awgrymedig eraill a roddwyd gerbron yn ystod yr ymgynghoriad hefyd wedi cael ystyriaeth yn y ddogfen hon, sydd wedi llywio proses benderfynu Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgych Casnewydd.

 

ADRODDIAD ARFARNU CAM 1 (LEFEL STRATEGAETH) ARWEINIAD AR ARFARNU A CHYNLLUNIO TRAFNIDIAETH CYMRU (WELTAG) CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD Saesneg

 

Mae Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru yn offeryn arfarnu trafnidiaeth sy’n gymwys i brosiectau, cynlluniau a rhaglenni trafnidiaeth yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod prif fentrau trafnidiaeth sy’n ceisio cyllid gan y llywodraeth yn cael eu harfarnu gyda’r arweiniad hwn. Mae Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, fel strategaeth, cynllun neu raglen, wedi’i arfarnu ar lefel strategaeth. Prif nod yr arfarniad ar y lefel strategaeth hon yw hidlo a lleihau nifer yr opsiynau i’w dwyn ymlaen i’w harfarnu ymhellach. Roedd y ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ategol yn ystod yr Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft a helpodd i lywio datblygiad y Cynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

 

Gwnaeth y Gweinidog ei phenderfyniad ar ôl ystyried yn ofalus yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Cynllun drafft gan gynnwys dewisiadau amgen a gyflwynwyd, asesiad Amgylcheddol, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Strategol, Asesiad o’r Effaith ar Iechyd ac Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Nid yw canlyniadau’r ymgynghoriad a’r asesiadau hyn wedi darparu unrhyw resymau arbennig dros pam na ddylai’r Cynllun drafft gael ei fabwysiadu fel ‘y Cynllun’.

 

Dangosir prif elfen y Cynllun, sef rhan newydd o draffordd tair lôn rhwng Magwyr a Chas-bach i’r de o Gasnewydd, ar y diagram isod.