CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Y Cynllun drafft

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Yn ystod cyfnod ymgynghori 12 wythnos o 23 Medi hyd at 16 Rhagfyr 2013, gofynnodd Llywodraeth Cymru am eich sylwadau ar y canlynol:

 

1.   Y Cynllun drafft (strategaeth a ffefrir): Traffordd i’r De o Gasnewydd – Y Llwybr Du a’i Fesurau Ategol;

2.   Dewis amgen rhesymol i’r Cynllun drafft: Ffordd ddeuol i’r De o Gasnewydd – Y Llwybr Coch a’i Fesurau Ategol;

3.   Dewis amgen rhesymol i’r Cynllun drafft: Traffordd ar hyd aliniad amgen i’r De o Gasnewydd – Y Llwybr Porffor a’i Fesurau Ategol; a’r

4.   Senario Gwneud Cyn Lleied â Phosibl (gwneud dim ymhellach na hynny sydd wedi’i gynllunio neu’i ymrwymo’n barod)..

 

y Cynllun drafft

Roedd Dogfen Ymgynghori’r Cynllun drafft, holl asesiadau’r Cynllun drafft, a’r Ffurflen Ymateb ar gael i’w gweld neu’u lawrlwytho ar y wefan hon ac mewn nifer o fannau cadw yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad. Cynhaliwyd nifer o arddangosfeydd cyhoeddus galw heibio o gwmpas ardal y prosiect lle gallai pobl gasglu copïau o’r dogfennau hefyd. Diben yr arddangosfeydd hyn oedd galluogi pobl i weld gwybodaeth yr ymgynghoriad a gofyn cwestiynau.

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Cynllun drafft yn ei Ddogfen Ymgynghori ac asesiadau cysylltiedig, ac maent ar gael i’w lawrlwytho isod.

 

CYNLLUN DRAFFT – DOGFEN YMGYNGHORI  Saesneg  Cymraeg

 

Dogfen ymgynghori’r Cynllun drafft oedd y ddogfen gryno ar gyfer y Cynllun drafft, yn amlinellu opsiynau ar gyfer mynd i’r afael â phroblemau capasiti, diogelwch a chydnerthedd ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

CYNLLUN DRAFFT – ADRODDIAD AMGYLCHEDDOL YR ASESIAD AMGYLCHEDDOL STRATEGOL (AAS) Saesneg

(A’R CRYNODEB ANNHECHNEGOL)  Saesneg  Cymraeg

 

Mae’r AAS yn broses sy’n darparu ar gyfer lefel amddiffyn uchel o ran yr amgylchedd, drwy sicrhau integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i’r broses paratoi cynlluniau a rhaglenni, ac i gyfrannu at hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac amddiffyn yr amgylchedd.

 

CYNLLUN DRAFFT – ADRODDIAD YR ASESIAD O’R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB Saesneg  Cymraeg

 

Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswyddau penodol a chyffredinol mewn perthynas â chydraddoldeb a hawliau dynol, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Deddf Hawliau Dynol 1998. Mae Llywodraeth Cymru’n ymroddedig i wella bywydau pobl yng Nghymru ac i gyflawni arfer gorau o ran cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ffordd o archwilio a dadansoddi gwasanaethau, polisïau a strategaethau sy’n nodi effeithiau presennol ac effeithiau posibl ar rai grwpiau o bobl, ac unigolion weithiau. Mae hyn hefyd yn rhan o broses arfarnu WelTAG.

 

CYNLLUN DRAFFT – ADRODDIAD YR ASESIAD O’R EFFAITH AR IECHYD  Saesneg

 

Dywed WelTAG fod Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn ofyniad gorfodol mewn arfarniad o drafnidiaeth. Mae Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn broses sy’n ystyried sut y gellir effeithio ar iechyd a lles poblogaeth gan weithred arfaethedig, boed yn bolisi, rhaglen, cynllun neu newid i drefn neu gyflwyniad gwasanaeth cyhoeddus penodol.

 

YSTYRIED Y CYNLLUN DRAFFT GAN ROI SYLW I’R RHEOLIADAU CYNEFINOEDD  Saesneg

 

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn ofyniad cyfreithiol o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (92/43/EEC) ar gyfer rhai cynlluniau a rhaglenni. Yng Nghymru a Lloegr, gweithredir hyn drwy’r Rheoliadau Cynefinoedd. Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn broses sy’n ystyried yr effeithiau posibl y gallai cynlluniau a rhaglenni eu cael ar Safleoedd Ewropeaidd.

 

CYNLLUN DRAFFT – FFURFLEN YMATEB UNIGOL  Saesneg Cymraeg

 

Bu Dogfen Ymgynghori’r Cynllun drafft a’i asesiadau yn destun un ymgynghoriad. Anogwyd sylwadau gan ddefnyddio Ffurflen Ymateb unigol (sylwer bod yr ymgynghoriad wedi cau erbyn hyn).

 

CYNLLUN DRAFFT – FFURFLEN ADBORTH GWEITHGAREDDAU YMGYSYLLTU  Saesneg  Cymraeg

 

Rhoddodd yr holiadur byr hwn gyfle i bobl roi adborth ar y broses a’r gweithgareddau ymgynghori, a fydd yn ein helpu ni i nodi lle gellir gwella pethau mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol. Nid oedd ymatebion i’r ffurflen hon yn ffurfio unrhyw ran o’r ymgynghoriad swyddogol ar y Cynllun drafft (sylwer bod yr ymgynghoriad wedi cau erbyn hyn).

 

CYNLLUN DRAFFT – BYRDDAU ARDDANGOSFEYDD CYHOEDDUS GALW HEIBIO  Dwyleithog

 

Y rhain yw’r byrddau arddangos a ddefnyddiwyd yn ystod y digwyddiadau ymgynghori.

 

 

Dogfennau Ategol (at ddibenion gwybodaeth yn unig)

 

Roedd y dogfennau canlynol yn rhoi gwybodaeth ategol ac yn helpu llunio datblygiad y Cynllun drafft ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

ADRODDIAD ARFARNU CAM 1 (LEFEL STRATEGAETH) ARWEINIAD AR ARFARNU A CHYNLLUNIO TRAFNIDIAETH CYMRU (WELTAG) CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD Saesneg

 

Mae Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru yn offeryn arfarnu trafnidiaeth sy’n gymwys i brosiectau, cynlluniau a rhaglenni trafnidiaeth yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod prif fentrau trafnidiaeth sy’n ceisio cyllid gan y llywodraeth yn cael eu harfarnu gyda’r arweiniad hwn. Mae Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, fel strategaeth, cynllun neu raglen, wedi’i arfarnu ar lefel strategaeth. Prif nod yr arfarniad ar y lefel strategaeth hon yw hidlo a lleihau nifer yr opsiynau i’w dwyn ymlaen i’w harfarnu ymhellach.

 

ADRODDIAD ARFARNU CAM 1 (LEFEL STRATEGAETH) ARWEINIAD AR ARFARNU A CHYNLLUNIO TRAFNIDIAETH CYMRU (WELTAG) MESURAU GWELLA CORIDOR YR M4 (M4 CEM) Saesneg

 

Mae Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru yn offeryn arfarnu trafnidiaeth sy’n gymwys i brosiectau, cynlluniau a rhaglenni trafnidiaeth yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod prif fentrau trafnidiaeth sy’n ceisio cyllid gan y llywodraeth yn cael eu harfarnu gyda’r arweiniad hwn. Mae Rhaglen M4 CEM, fel strategaeth, cynllun neu raglen, wedi’i harfarnu ar lefel strategaeth. Prif nod yr arfarniad ar y lefel strategaeth hon yw hidlo a lleihau nifer yr opsiynau i’w dwyn ymlaen i’w harfarnu ymhellach.

 

LLWYBR A FFEFRIR TR111 - EBRILL 2006 Saesneg

 

Roedd yr ymgynghoriad ar lefel strategaeth ac nid oedd unrhyw gynlluniau manwl ar gael. Mae elfen llwybr du y Cynllun drafft (Strategaeth a Ffefrir) yn dilyn y coridor a ddiogelwyd at ddibenion cynllunio yn 2006 yn bennaf. Cyfeirir ar y lluniad hwn fel Llwybr a Ffefrir TR111 - Ebrill 2006. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru hysbysiad Statudol TR111 ar 19 Ebrill 2006 (yn disodli’r un a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 1997) i Brif Weithredwyr Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy sy’n mynnu eu bod yn diogelu’r llwybr at ddibenion cynllunio. Mae hwn bellach wedi’i ddeddfu o dan Erthygl 19 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012. Ar ôl derbyn yr hysbysiad, dylai’r Cynghorau gyfeirio unrhyw gais cynllunio sy’n effeithio ar dir o fewn 67 metr i’r llwybr gwarchodedig neu ei ffyrdd cysylltu at Lywodraeth Cymru. Roedd gofyniad arnynt hefyd i ddangos y llwybr gwarchodedig yn eu Cynlluniau Datblygu Unedol cyhoeddedig ac erbyn hyn yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol drafft priodol. Dylai’r llwybr gwarchodedig hefyd gael ei amlygu fel rhan o weithdrefn chwilio’r awdurdod lleol.

 

 

Cyhoeddusrwydd

 

Gan gydnabod lefel bosibl diddordeb y cyhoedd mewn materion trafnidiaeth o fewn Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, a’r niferoedd o bobl y gellid effeithio arnynt gan y Cynllun drafft, gwnaed ymdrechion i wneud cymaint o bobl â phosibl ar hyd a lled Cymru yn ymwybodol o’r cyfle i ymgysylltu a chynnig sylwadau ar y Cynllun drafft. Roedd yr ymgyrch gyhoeddusrwydd felly yn anelu at ystod eang o bobl.

 

Mabwysiadwyd y dull gweithredu canlynol:

 

• Ysgrifennodd y Gweinidog ar yr holl ACau a’r ASau yn ardal De Cymru yn eu hysbysu ynghylch dechrau’r Ymgynghoriad ac ym mha le y gallent gael rhagor o wybodaeth;

• Anfonwyd negeseuon e-bost at bob Awdurdod Lleol a Chlercod Cynghorau Cymuned yn Ne Cymru yn eu hysbysu ynghylch yr Ymgynghoriad;

• Cafodd dros 1,500 o unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â Rhaglen Mesurau Gwella Coridor yr M4 (M4 CEM), gan gynnwys ymgyngoreion statudol, eu hysbysu ynghylch yr ymgynghoriad yn ysgrifenedig neu drwy’r e-bost, ar ddechrau’r cyfnod ymgynghori;

• Dosbarthwyd dros 110,000 o daflenni i eiddo yng Nghasnewydd a’r cyffiniau, gan ymestyn i Gil-y-coed yn y dwyrain a Chas-bach yn y gorllewin;

• I ddefnyddio rhwydweithiau dosbarthu gwybodaeth gyhoeddus cyfredol, rhoddwyd hysbysebion yn y Cardiff and South Wales Advertiser, Capital Times a’r Marshfield Mail;

• Arddangoswyd posteri mewn gwasanaethau traffordd ar hyd yr M4 (Magwyr i Abertawe) ac mewn lleoliadau cymunedol yng Nghasnewydd; ac

• Ymgymerwyd ag ymgyrchoedd radio yn Gymraeg ac yn Saesneg.