CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Llwybr a Ffefrir

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Llwybr a Ffefrir (Saesneg)

Llwybr a Ffefrir (Cymraeg)

Yn dilyn cynnig y Cynllun ar gyfer rhan newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu addasu Llwybr a Ffefrir 2006, sy’n gwarchod coridor at ddibenion cynllunio.

 

Mae Llwybr a Ffefrir addasedig 2014 (TR111) yn dilyn Llwybr a Ffefrir 2006 (TR111) i raddau helaeth. Gellir lawrlwytho Llwybr a Ffefrir 2014 (TR111) isod.

 

Mae hyn yn ystyried y penderfyniad, fel rhan o’r Cynllun, i newid dosbarth yr M4 bresennol rhwng Magwyr (Cyffordd 23a) a Chas-bach (Cyffordd 29) fel cefnffordd. Mae hyn wedi galluogi edrych eto ar y dyluniadau amlinellol cynharach o gyfnewidfeydd y draffordd ym Magwyr/Rogiet (Cyffordd 23) a Chas-bach, a oedd wedi’u gwarchod at ddibenion cynllunio.

 

Mae’r broses o adolygu cyffordd Magwyr/Rogiet wedi golygu bod modd darparu cysylltiad rhwng yr M4, yr M48 a'r B4245. Byddai hyn yn rhoi mynediad gwell i Orsaf Parcio a Theithio Twnnel Hafren, Cil-y-Coed a lleihau'r traffig sy'n teithio drwy Magwyr a Gwndy.

 

Cymerwyd y cyfle hefyd i edrych eto ar leoliadau'r cyffyrdd canolradd er mwyn ystyried y datblygiad parhaus tir llwyd yn Glan Llyn ar ochr ddwyreiniol Afon Wysg a'r cynigion i adfywio canol Casnewydd ac ochr orllewinol Afon Wysg.

 

Byddai’r gyffordd ganolradd arfaethedig ar ochr ddwyreiniol Afon Wysg ger Glan Llyn yn cysylltu â Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (SAR) sydd wedi'i huwchraddio. Byddai hyn yn rhoi mynediad i'r datblygiad tai parhaus a'r parc busnes arfaethedig a gorsaf reilffordd Llanwern, sef rhan o gynigion Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Byddai’r gyffordd ganolradd arfaethedig ar ochr orllewinol Afon Wysg ger ffin orllewinol Dociau Casnewydd yn cysylltu â Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol Casnewydd yr A48. Byddai hyn yn rhoi mynediad gwell i ganol Casnewydd a'r dociau eu hunain.

 

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ‘Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd; Datganiad o Resymau dros Addasu y Llwybr a Ffefrir yn 2006’.

 

Pan fydd Llwybr a Ffefrir yn cael ei gyhoeddi, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno hysbysiad statudol (TR111) ar yr awdurdodau cynllunio lleol yn mynnu diogelu’r llinell rhag unrhyw ddatblygu.

 

Gan adeiladu ar yr arfarniad ar lefel strategol a gynhaliwyd i gefnogi proses benderfynu Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, mae’r dogfennau isod wedi llywio datblygiad ei Llwybr a Ffefrir:

 

• Achos Busnes;

• Adroddiad Arfarnu Cam 1 a 2 WelTag (lefel cynllun);

• Adroddiad Cam 2 y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd;

• Adroddiad Amgylcheddol Cam 2 y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd;

• Adroddiad yr Arfarniad Economaidd;

• Adroddiad Dilysu Model Lleol; ac

• Adroddiad Rhagolygon Traffig.

 

Isod, rhoddir Datganiad o Resymau dros Addasu y Llwybr a Ffefrir yn 2006.

 

DATGANIAD O RESYMAU - GORFFENNAF 2014  Saesneg  Cymraeg Saesneg Cymraeg

 

Mae’r datganiad yn crynhoi rhesymau Llywodraeth Cymru dros addasu Llwybr a Ffefrir 2006 (TR111).

 

LLWYBR A FFEFRIR 2014 (TR111) - GORFFENNAF 2014 Dwyieithog

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno hysbysiad Statudol TR111 diwygiedig (yn disodli’r un a gyhoeddwyd ar 19 Ebrill 2006) i Brif Weithredwyr Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy, sy’n mynnu eu bod yn diogelu’r llwybr at ddibenion cynllunio. Mae hwn bellach wedi’i ddeddfu o dan Erthygl 19 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012. Ar ôl derbyn yr hysbysiad, dylai’r Cynghorau gyfeirio unrhyw gais cynllunio sy’n effeithio ar dir o fewn 67 metr i’r llwybr gwarchodedig neu ei ffyrdd cysylltu at Lywodraeth Cymru. Roedd gofyniad arnynt hefyd i ddangos y llwybr gwarchodedig yn eu Cynlluniau Datblygu Unedol cyhoeddedig ac erbyn hyn yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol. Dylai’r llwybr gwarchodedig hefyd gael ei amlygu fel rhan o weithdrefn chwilio’r awdurdod lleol.

 

ACHOS BUSNES Saesneg

 

Mae’r achos busnes yn amlinellu’r modd y mae’r rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd:

 

• yn cael ei chefnogi gan achos cadarn dros newid sy’n cyd-fynd ag amcanion ehangach Llywodraeth Cymru;

• yn dangos gwerth am arian;

• yn hyfyw yn fasnachol;

• yn fforddiadwy yn ariannol; ac

• yn gyflawnadwy.

 

ADRODDIAD ARFARNU CAM 1 A 2 WelTAG Saesneg Saesneg

 

Mae Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru yn offeryn arfarnu trafnidiaeth sy’n gymwys i brosiectau, cynlluniau a rhaglenni trafnidiaeth yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod prif fentrau trafnidiaeth sy’n ceisio cyllid gan y llywodraeth yn cael eu harfarnu gyda’r arweiniad hwn. Mae Cynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd wedi’i arfarnu ar lefel strategaeth. Mae’r ddogfen hon yn adeiladu ar yr arfarniad blaenorol ar lefel strategaeth i ddarparu arfarniad ar lefel cynllun o’r draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd.

 

ADRODDIAD CAM 2 Y LLAWLYFR DYLUNIO FFYRDD A PHONTYDD CYFROL I  Saesmeg

ADRODDIAD CAM 2 Y LLAWLYFR DYLUNIO FFYRDD A PHONTYDD CYFROL II Saesneg

 

Mae’r adroddiad technegol hwn yn rhoi asesiad Cam 2 y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd (DMRB) o opsiynau llwybrau a lywiodd datblygu llwybr a ffefrir, yn yr achos hwn ar gyfer rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd yng Nghynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

ADRODDIAD AMGYLCHEDDOL CAM 2 Y LLAWLYFR DYLUNIO FFYRDD A PHONTYDD  Saesneg Saesneg

 

Mae Cam 2 y DMRB yn asesu ystod o opsiynau llwybrau er mwyn llywio datblygu llwybr a ffefrir, yn yr achos hwn ar gyfer rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd yng Nghynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

Y DMRB Cyfrol II yw’r arweiniad ar gyfer prosiectau’r Asesiad Amgylcheddol o Ffyrdd a Phontydd. Mae’r asesiad amgylcheddol technegol hwn at ddiben DMRB Cam 2.

 

ADRODDIAD  YR ARFARNIAD ECONOMAIDD Saesneg

 

Mae’r adroddiad technegol hwn yn crynhoi’r arfarniad economaidd o’r rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd. Mae’n cynnwys cyfrifiad a chymhariaeth o gostau a buddion tebygol y rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd yn erbyn senarios gwahanol.

 

ADRODDIAD  DILYSU MODEL LLEOL Saesneg

 

Mae’r adroddiad technegol hwn yn crynhoi’r model traffig blwyddyn sylfaenol, sy’n dangos yr amodau teithio presennol, ac mae’n sail ar gyfer cynnal arfarniad o’r rhagolygon traffig ac arfarniad economaidd o’r rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd.

 

ADRODDIAD  RHAGOLYGON TRAFFIG Saesneg

 

Mae’r adroddiad technegol hwn yn crynhoi model rhagolygon traffig y rhan newydd o draffordd arfaethedig i’r de o Gasnewydd.