CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu adeiladu rhan newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd ynghyd â mesurau ategol.

 

Rhwng 7 a 26 Medi 2015, byddwn yn cynnal arddangosfeydd er mwyn rhoi cyfle i chi dderbyn mwy o wybodaeth am y cynlluniau.

 

Cyfeiriwch at wefan prosiect Llywodraeth Cymru http://llyw.cymru/topics/transport/roads/schemes/m4-road/?lang=cy am fwy o fanylion ynglyn â’r arddangosfeydd.  Bydd gwybodaeth newydd ar gael ar y wefan honno ar ddechrau cyfnod yr arddangosfeydd.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried eich barnau ar ei Chynllun drafft, a amlinellodd ei strategaeth a ffefrir i fynd i’r afael â phroblemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

 

Ar ôl ystyried yr Adroddiad Amgylcheddol a’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Cynllun drafft a’i asesiadau cysylltiedig, mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r Cynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae’n cynnwys:

 

Rhan newydd o draffordd 3 lôn rhwng Magwyr a Chas-bach i’r de o Gasnewydd; a

• Mesurau ategol:

- Newid dosbarth y draffordd bresennol rhwng Magwyr a Chas-bach - fel cefnffordd, gallai alluogi rheoli traffig, diogelwch a threfniadau mynediad diwygiedig;

- Cyswllt rhwng yr M4, yr M48 a’r B4245 - byddai'n darparu mesur lleddfu i Gyffordd 23A a’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Byddai hefyd yn darparu mynediad gwell at gyfleusterau parcio a theithio arfaethedig wrth Gyffordd Twnnel Hafren;

- Hyrwyddo’r defnydd o feicio - fel dewis amgen i’r car ar gyfer siwrneiau o hyd at dair milltir, trwy ddarparu seilwaith newydd neu wella’r seilwaith presennol; a

- Hyrwyddo’r defnydd o gerdded - fel dewis amgen i’r car ar gyfer siwrneiau o hyd at dair milltir, trwy ddarparu seilwaith newydd neu wella’r seilwaith presennol.

 

Gan adeiladu ar gynnig y Cynllun ar gyfer y rhan newydd o draffordd i’r de o Gasnewydd, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu addasu Llwybr a Ffefrir 2006 sy’n diogelu coridor at ddibenion cynllunio.

 

Mae trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau, cartrefi, gwaith a chyfleusterau hamdden yn faterion sy’n effeithio ar bob un ohonom, a diolchwn i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y broses gyfranogi.

 

 

 

Mae nifer o asesiadau wedi’u datblygu, gyda’ch mewnbwn chi, i lywio’r broses benderfynu. Cyhoeddir y rhain ochr yn ochr â’r Cynllun ar lefel arfarnu strategaeth.

 

Mae’r dogfennau ar gael i’w gweld drwy’r tab â’r geiriau ‘Y Cynllun’.

 

Nid yw’r Cynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn cynnwys mesurau trafnidiaeth gyhoeddus am fod Llywodraeth Cymru wedi comisiynu astudiaeth ac adroddiad ar wahân ar gynigion i ddatblygu system Fetro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Bydd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y modd y gallai system fetro gefnogi twf ac adfywio economaidd mewn lleoliadau allweddol. Bydd y Cynllun yn ategu’r cynigion hyn a bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i weithio i ddatblygu system drafnidiaeth integredig.

 

Cynhaliwyd adolygiad o Lwybr a Ffefrir 2006, gan arwain at y penderfyniad i gyhoeddi Llwybr a Ffefrir 2014. Mae dogfennau ar gael i’w gweld drwy’r tab ‘Llwybr a Ffefrir’.