CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r Cynllun?

 

Hon yw strategaeth fabwysiedig Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phroblemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn Ne Cymru. Mae’r Cynllun yn cynnwys:

 

• Rhan newydd o draffordd 3 lôn rhwng Magwyr a Chas-bach i’r de o Gasnewydd; a

• Mesurau ategol:

- Newid dosbarth y draffordd bresennol rhwng Magwyr a Chas-bach - fel cefnffordd gallai alluogi rheoli traffig, diogelwch a threfniadau mynediad diwygiedig;

- Cyswllt rhwng yr M4, yr M48 a’r B4245 - byddai'n darparu mesur lleddfu i Gyffordd 23A a’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Byddai hefyd yn darparu mynediad gwell at gyfleusterau parcio a theithio arfaethedig wrth Gyffordd Twnnel Hafren;

- Hyrwyddo’r defnydd o feicio - fel dewis amgen i’r car ar gyfer siwrneiau o hyd at dair milltir, trwy ddarparu seilwaith newydd neu wella’r seilwaith presennol; a

- Hyrwyddo’r defnydd o gerdded - fel dewis amgen i’r car ar gyfer siwrneiau o hyd at dair milltir, trwy ddarparu seilwaith newydd neu wella’r seilwaith presennol.

 

I gael mwy o wybodaeth, gweler Y Cynllun

 

 

Beth yw’r dewisiadau amgen i’r Cynllun?

 

Mae’r Cynllun yn mabwysiadu strategaeth Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phroblemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Yn ystod y broses benderfynu, ystyriwyd ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Cynllun drafft, a oedd yn cynnwys ystyried dau ddewis amgen rhesymol i’r Cynllun drafft a’r senario Gwneud Cyn Lleied â Phosibl (gwneud dim ymhellach na hynny sydd wedi’i gynllunio neu’i ymrwymo’n barod). Roedd y dewisiadau amgen rhesymol a nodwyd yn opsiynau yr oedd Llywodraeth Cymru o’r farn y gallent fodloni’r amcanion ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, fel yr amlinellwyd yn Nogfen Ymgynghori’r Cynllun drafft. Roedd y ddau ddewis amgen rhesymol yn cynnwys:

 

• Y Llwybr Coch a’i Fesurau Ategol: Ffordd ddeuol 2 lôn i ateb pob galw i’r de o Gasnewydd; a

• Y Llwybr Porffor a’i Fesurau Ategol: Traffordd ar hyd aliniad gwahanol i’r De o Gasnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Dewisiadau Amgen Rhesymol a gwybodaeth am ystyriaeth gynharach o opsiynau yn ystod proses ddatblygu’r Cynllun drafft, gweler y Cynllun drafft.

 

Mae dewisiadau amgen a roddwyd gerbron yn ystod yr ymgynghoriad wedi cael ystyriaeth hefyd fel rhan o broses benderfynu Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Adroddiad yr Arfarniad Strategol o'r Dewisiadau Amgen a Ystyriwyd yn ystod yr Ymgynghoriad.

 

 

Beth a olygir gan ‘Gwneud cyn Lleied â Phosibl’?

 

Mae’r senario Gwneud Cyn Lleied â Phosibl yn golygu gwneud dim ymhellach na hynny sydd wedi’i gynllunio neu’i ymrwymo’n barod, a hwn yw’r senario y caiff opsiynau i wneud rhywbeth eu hasesu yn ei erbyn. Yn yr achos hwn, mae’n cynnwys yr holl addasiadau diweddar i’r rhwydwaith (fel gwelliant Cyffordd 24, y System Amrywio Cyflymder a’r Ffordd Fynediad i’r Gwaith Dur) ac unrhyw gynlluniau sydd wedi’u hymrwymo (fel gwelliant Cyffordd 28/Cylchfan Basaleg/Cylchfan Pont Ebwy).

 

I gael mwy o wybodaeth, gweler y Cynllun drafft.

 

 

Beth yw’r amcanion ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd?

 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru, gyda chymorth y lleill, nodi 15 ‘nod’ ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae’r rhain yn anelu at fynd i’r afael â’r problemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth a nodwyd, a amlinellir yn Nogfen Ymgynghori’r Cynllun drafft ac asesiadau cysylltiedig. Er eglurder, cyfeirir at y nodau fel “Amcanion Cynllunio Trafnidiaeth” yn Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). Mae’r 15 nod (a restrir isod) yn darparu fframwaith ar gyfer arfarnu perfformiad cymharol yr opsiynau.

 

Fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus blaenorol, gofynnwyd i ymatebwyr flaenoriaethu hyd at 4 nod o’r cyfanswm o 15. Nodau 1, 4, 5 a 7 a ddangosir mewn llythrennau italig trwm a ddewiswyd amlaf.

 

1.   Teithio mwy diogel, haws a mwy dibynadwy o’r dwyrain i’r gorllewin yn Ne Cymru.

2.   Gwell cysylltiadau trafnidiaeth yng Nghymru ac i Loegr, Gweriniaeth Iwerddon a gweddill Ewrop ar bob dull ar y rhwydwaith trafnidiaeth rhyngwladol.

3.   Defnydd mwy effeithiol ac integredig o ddewisiadau amgen i’r M4, gan gynnwys rhannau eraill o’r rhwydwaith trafnidiaeth a dulliau teithio eraill ar gyfer siwrneiau lleol a strategol o amgylch Casnewydd.

4.   Gwneud y defnydd gorau posibl o’r M4 bresennol, y rhwydwaith ffyrdd lleol a rhwydweithiau trafnidiaeth eraill.

5.   Amserau siwrneiau mwy dibynadwy ar hyd Coridor yr M4.

6.   Cynyddu lefel y dewis i bawb sy’n teithio ar hyd y Coridor trafnidiaeth gan ddefnyddio pob dull rhwng Magwyr a Chas-bach, yn gymesur â’r galw am ddewisiadau amgen.

7.   Gwell diogelwch ar Goridor yr M4 rhwng Magwyr a Chas-bach.

8.   Gwell ansawdd aer mewn ardaloedd nesaf at yr M4 o amgylch Casnewydd.

9.   Llai o aflonyddu ar bobl yn sgil lefelau sŵn uchel, o’r holl ddulliau teithio a thraffig ar     Goridor yr M4.

10. Llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr fesul cilometrau cerbyd a/neu bobl.

11. Profiad teithio gwell i mewn i Dde Cymru ar hyd Coridor yr M4.

12. M4 sy’n ddeniadol ar gyfer siwrneiau strategol sy’n annog peidio â’i defnyddio gan  draffig lleol.

13. Gwell rheolaeth ar draffig yng Nghasnewydd a’r cylch ar Goridor yr M4.

14. Mynediad haws at wasanaethau allweddol lleol a chanolfannau preswyl a masnachol.

15. Newid diwylliannol mewn ymddygiad teithio tuag at ddewisiadau mwy cynaliadwy.

 

 

Beth yw’r llwybr a ffefrir?

 

Cyhoeddwyd Llwybr a Ffefrir 2014 (TR111) gan Lywodraeth Cymru ar ôl mabwysiadu Cynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae’r llwybr hwn, sy’n gwarchod coridor at ddibenion cynllunio i’r de o Gasnewydd, yn addasiad o Lwybr a Ffefrir 2006.

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Lwybr a Ffefrir 2014 trwy ddilyn y ddolen hon yma.

 

 

Ble allaf gael gwybodaeth fanylach am ddyluniad y cynllun?

 

Mae cyfres o ddogfennau technegol yn ategu’r llwybr a ffefrir, a gellir eu gweld trwy ddilyn y ddolen hon yma.

 

Bydd gwybodaeth fanylach yn dod ar gael fel rhan o broses datblygu camau nesaf y cynllun, a fydd yn cynnwys paratoi Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA).

 

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

 

Mae Cynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd wedi amlinellu strategaeth fabwysiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â phroblemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Ar ôl mabwysiadu’r Cynllun hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi addasu Llwybr a Ffefrir 2006 i warchod y coridor i’r de o Gasnewydd at ddibenion cynllunio.

 

Bydd Llywodraeth Cymru’n datblygu cynlluniau manwl i gyflawni’r Cynllun, gan adeiladu ar ei asesiadau lefel strategaeth a gwaith datblygu cysylltiedig. Bydd y broses o ddatblygu’r Cynllun yn mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a gyhoeddir mewn Datganiad Amgylcheddol, ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, a gyhoeddir ynghyd â’r Gorchmynion Statudol drafft.

 

Gall y cyhoedd a sefydliadau wneud sylwadau ar y Datganiad Amgylcheddol. Gallant hefyd gefnogi, cynnig sylwadau, neu wrthwynebu’r Gorchmynion drafft neu roi cynigion amgen gerbron. Gan ddibynnu ar natur a nifer unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir i’r Gorchmynion Statudol drafft cyhoeddedig, efallai y cynhelir Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus gerbron arolygydd annibynnol wedi’i benodi at y diben gan Lywodraeth Cymru a’i enwebu gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

 

Byddai Gweinidogion Cymru’n ystyried unrhyw sylwadau ar y Datganiad Amgylcheddol cyn penderfynu p’un ai i fwrw ymlaen â’r Cynllun neu beidio, gydag addasiadau neu heb addasiadau. Os bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu bwrw ymlaen â’r Cynllun y cyhoeddwyd y Datganiad Amgylcheddol ar ei gyfer, yna rhaid iddynt gyhoeddi gwybodaeth am yr ymgynghoriad a gynhaliwyd, yn unol â Rheoliadau Priffyrdd (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) 2007, y sylwadau a dderbyniwyd ac unrhyw newidiadau a wnaed o ganlyniad i’r sylwadau hynny.

 

Dyma’r dyddiadau allweddol posibl ar gyfer datblygu Cynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd:

 

1. Cyhoeddi Gorchmynion drafft a Datganiad Amgylcheddol: Gwanwyn 2016;

2. Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus: Gaeaf 2016/2017;

3. Dechrau Adeiladu: Gwanwyn 2018;

4. Cwblhau Gwaith Adeiladu’r Draffordd: Hydref 2021; a

5. Chwblhau gwaith sy’n gysylltiedig â newid dosbarth y draffordd bresennol: Gwanwyn 2022.

 

 

Sut gallaf gadw mewn cysylltiad â phethau?

 

Bydd manylion penodol am y mesurau a amlinellir yng Nghynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn cael eu datblygu fel rhan o ddyluniad y cynllun, a bydd yn cynnwys ymgysylltu â chymunedau lleol a rhanddeiliaid allweddol fel Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth, trowch at y wefan hon i gael diweddariadau, neu cysylltwch ag Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru:

 

Post:    Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ

Ffôn:    Saesneg 0300 0603300 / Cymraeg 0300 0604400

E-bost: CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK